uw huidige locatie:  Home > Helpdesk > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden SISD Internet Solutions.

Artikel 1 Begripsomschrijving
In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:
1:       Provider: SISD Internet Solutions kantoorhoudend Goudenregenlaan 1 te Kamerik, ingeschreven onder K.v.K. nummer 54363535 te Utrecht.
2:       CliŽnt: Degene met wie Provider een Overeenkomst is aangegaan.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen Provider en CliŽnt op grond waarvan Provider een Dienst (op)levert.
3:       Dienst: De specifieke dienst die Provider met CliŽnt overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst.
4:       Eindapparatuur: De apparatuur en eventuele bijbehorende programmatuur van Provider die dient als het aansluitpunt, met behulp waarvan CliŽnt gebruik kan maken van de Dienst.
5:       Netwerk: De overdrachtsapparatuur en, waar van toepassing, de routeringsapparatuur en andere technische middelen die de overdracht mogelijk maken van signalen tussen aansluitpunten via kabels, radiogolven, optische middelen of andere elektromagnetische middelen en voor zover deze onder controle staan van Provider.

Artikel 2 Toepasselijkheid en rangorde
1.       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten tussen Provider CliŽnt betreffende de Dienst.
2.       Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 juni 2000
3.       In geval van strijdigheid van bepalingen geldt de volgende rangorde:
       1.       de Overeenkomst; 
       2.       de Bijlage; 
       3.       de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 Tot stand komen van een Overeenkomst
1.       Tenzij anders is bepaald, komt een Overeenkomst tussen Provider en CliŽnt eerst tot stand: 
       o        vanaf de dag van ondertekening van de Overeenkomst door cliŽnt, of; 
       o        vanaf de datum dat Provider de aanvraag van CliŽnt en eventuele bijzondere afspraken; 
       o        schriftelijk (via e-mail) heeft aanvaard dan wel bevestigd, of; 
       o        vanaf het moment dat Provider met de uitvoering van de opdracht is begonnen. 
 
2.       Alle offertes van Provider zijn vrijblijvend,
3.       De Overeenkomst of aanvraag dient vertegenwoordiger van CliŽnt.

Artikel 4 Domeinnaam
1.       CliŽnt dient te beschikken over een domeinnaam, uitgegeven en geregistreerd door een daartoe bevoegde instelling, overeenkomstig de door desbetreffende instelling gehanteerde voorwaarden indien de Dienst dit verwacht.
2.       CliŽnt vrijwaart en houdt Provider schadeloos voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding in verband met (het gebruik van) de domeinnaam namens of door CliŽnt.

Artikel 5 (Op)leveren van de Dienst
1.       Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Provider zo spoedig mogelijk de Dienst (op)leveren. Provider houdt daarbij rekening met redelijke wensen van CliŽnt. De door Provider opgegeven levertijden zijn nimmer fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
2.       CliŽnt zal Provider de voor (op)levering van de Dienst noodzakelijke gegevens verstrekken.
3.       CliŽnt zal aanwijzingen van Provider betreffende de (op)levering van de Dienst opvolgen.

Artikel 6 Gebruik van identificatiegegevens
1.       Provider zal identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes uitsluitend aan CliŽnt ter beschikking stellen voor gebruik van de Dienst. CliŽnt zal zorgvuldig om gaan met deze identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes. CliŽnt zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onregelmatig gebruik Provider hiervan in kennis stellen, zodat partijen passende maatregelen kunnen nemen.
2.       CliŽnt zal alle vergoedingen betalen, voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst met identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes.
3.       Indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat vanwege CliŽnt misbruik is gemaakt van de identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes van CliŽnt, kan Provider CliŽnt aanwijzingen geven, die uitgevoerd dienen te worden.
4.       Indien is vastgesteld dat CliŽnt misbruik heeft gemaakt van de identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes danwel dat CliŽnt geen gehoor heeft gegeven aan de aanwijzingen als bedoeld in het vorige lid, is CliŽnt direct in verzuim.

Artikel 7 Gebruik van de Dienst
1.       Het is CliŽnt toegestaan de Dienst te wederverkopen en/of te wederverhuren, tenzij anders is overeengekomen.
2.       CliŽnt dient ervoor zorg te dragen dat hij de Dienst en de eventueel daarbij behorende Eindapparatuur zorgvuldig gebruikt. CliŽnt zal de eventueel door Provider gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de Dienst en de eventueel daarbij behorende Eindapparatuur in acht nemen.
3.       Het is CliŽnt niet toegestaan apparatuur of programmatuur te gebruiken, waardoor schade kan ontstaan aan de Dienst, aan Provider of aan een derde, of waardoor een storing in de Dienst kan ontstaan.
4.       Het is CliŽnt niet toegestaan massa e-mail (zoals nieuwsbrieven of spam) via e-mail te versturen via de servers van SISD. Het versturen van nieuwsbrieven is alleen mogelijk indien dit contractueel is afgesproken. De standaard webhosting dienst is exclusief SMTP gebruik.

Artikel 8 Gebruik van netwerken
1.       Client kan gebruik maken van netwerken die direct en indirect verbonden zijn met het Netwerk van Provider. Hiervoor geldt de voorwaarde dat, zodra Client zich toegang verschaft tot het netwerk van een derde, hij zich zal houden aan de wettelijke en overige voorwaarden, die op dat moment gelden voor het gebruik van dat netwerk.
2.       Van Provider kan redelijkerwijs niet worden verlangd, dat de in lid 1 genoemde voorwaarden aan Client ter hand worden gesteld.
3.       Client vrijwaart en zal Provider schadeloos stellen voor iedere claim, aanklacht of geding als gevolg van niet-nakoming van het in lid 1 bepaalde.
4.       Client zal geen verstoring van het functioneren van het Netwerk van Provider, Netwerk(en) van derde(n) en/of de koppeling tussen deze Netwerken door (de inhoud van) het dataverkeer of door een handelen en/of nalaten van Client veroorzaken.
5.       Indien naar het redelijk oordeel van Provider een gevaar ontstaat voor het functioneren van het Netwerk van Provider en/of van de dienstverlening aan klanten van Provider zoals, maar niet uitsluitend, door spammail, open relay, portscan of hacken door Client en/of vanwege Client, kan Provider Client redelijke aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden.
6.       Client is zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim, indien geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzing, als bedoeld in het vorige lid en/of indien (de inhoud van) het dataverkeer of het handelen en/of nalaten van Client direct een verstoring blijkt op te leveren voor het functioneren van het Netwerk van Provider, netwerken van derden danwel de koppeling tussen deze netwerken.

Artikel 9 Dataverkeer van CliŽnt en of Dienst
1.       Indien een derde Provider erop wijst dat op de website van CliŽnt informatie staat waarmee volgens die derde inbreuk wordt gemaakt op rechten van die derde of waardoor anderszins onrechtmatig wordt gehandeld, is Provider gerechtigd, indien aannemelijk is dat door de openbaarmaking van die informatie onrechtmatig wordt gehandeld, de Dienst waarmee de website aan het Netwerk van Provider verbonden, met onmiddellijke ingang af te sluiten of indiende website op een systeem van Provider staat, de desbetreffende informatie met onmiddellijke ingang van dat systeem te verwijderen. Provider zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard ook die door CliŽnt of haar cliŽnten wordt geleden als gevolg van de afsluiting van de Dienst of als gevolg van de verwijdering van de informatie.
2.       CliŽnt vrijwaart en zal Provider schadeloos houden voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of de informatie op de website afkomstig van CliŽnt.
3.       De standaard maximale dataverkeer per CliŽnt / Dienst is niet vast ingesteld, echter wel voorzien van zogenaamde Fair Use Policy (Fair Use Policy houdt in dat u als gemiddelde over de gebruikers gebruik mag maken van onze internetverbindingen. Overschreiding zal een beperking in bandbreedte tot gevolg hebben). Provider is gemachtigd om geautomatiseerde brandbreedte beperking toe te passen.

Artikel 10 Dienstverlening en onderhoud
1.       Provider zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om de Dienst in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden.
2.       Provider zal zich, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, inspannen om de koppeling met andere netwerken in stand te houden en te onderhouden.
3.       CliŽnt dient storingen in het functioneren van de Dienst, zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs van hem verlangd kan worden, te melden aan Provider.
4.       Provider zal een storing in de Dienst zo spoedig mogelijk, nadat de storing door CliŽnt is gemeld, oplossen.
5.       Provider garandeert op geen enkele wijze dat de Dienst die zij levert geschikt is voor enig doel, noch geeft zij enige andere garanties af anders dan genoemd in de (schriftelijke) Overeenkomst of in deze voorwaarden.
6.       De kosten van de storingsopheffing in de Dienst komen voor rekening van Provider, tenzij: 
       o        CliŽnt onoordeelkundig gebruik heeft gemaakt van de Dienst; 
       o        CliŽnt in strijd met de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden heeft gehandeld betreffende het gebruik van de Dienst; 
       o        de kosten anderszins aan CliŽnt toegerekend kunnen worden.

Artikel 11 Privacy
1.       Provider zal haar verplichtingen uit hoofde van de privacy wetgeving naleven.
2.       CliŽnt verleent Provider toestemming om gegevens van CliŽnt die noodzakelijk zijn voor het (doen) leveren van de Dienst, te verstrekken aan haar gelieerde ondernemingen, ook indien deze buiten de Europese Unie zijn gevestigd..

Artikel 12 Geheimhouding
1.       Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van en over de wederpartij.
2.       Partijen hebben in het kader van de Overeenkomst geen plicht tot geheimhouding ten aanzien van informatie die: 
       o        reeds bij de partij bekend was; 
       o        onafhankelijk van de wederpartij door de partij rechtmatig is verzameld; 
       o        door de partij rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is verkregen; 
       o        reeds door de rechthebbende in het publieke domein is vrijgegeven.
3.       Verstrekking van vertrouwelijke informatie aan derden mag slechts plaatsvinden in de volgende gevallen: 
       o        aan andere medewerkers en personeelsleden van de eigen onderneming die niet zijn betrokken bij de informatieverstrekking en aan derden, slechts voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van de Overeenkomst; 
       o        aan derden, indien de partij die de informatie heeft overgedragen hiertoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend; 
       o        aan derden, indien dit uit hoofde van een wettelijke regeling van de partij gevorderd wordt en na een directe kennisgeving van een dergelijke vordering aan de wederpartij.
4.       Voor zover derden betrokken zijn bij uitvoering van de Overeenkomst dienen partijen te garanderen, dat voor die derden en hun personeel overeenkomstige bepalingen met betrekking tot de geheimhouding worden gesteld.

Artikel 13 Grensoverschrijdend gegevensverkeer
Indien door CliŽnt door het gebruik van de Dienst gegevens, persoonsgegevens, informatie en/of computerprogramma's over nationale grenzen worden getransporteerd, vrijwaart CliŽnt Provider voor alle claims, kosten of schade door derden in geval deze gegevens, persoonsgegevens, informatie en/of computerprogramma's worden uitgevoerd in strijd met de geldende wettelijke voorschriften van Nederland en/of van het land van uitvoer.

Artikel 14 Wijziging en verhuizing
1.       Wijziging van het faktuur- en/of vestigingsadres en overige administratieve gegevens van CliŽnt dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de Provider te worden medegedeeld.
2.       Wijziging of verhuizing van een Dienst dient schriftelijk bij Provider te worden aangevraagd. Provider kan bij wijziging en verhuizing van een Dienst kosten in rekening brengen.

Artikel 15 Wijziging in eigenschappen Dienst
1.       Provider is gerechtigd de technische eigenschappen van een Dienst te wijzigen.
2.       Provider zal een wijziging aankondigen met inachtneming van een redelijke termijn, tenzij dit in redelijkheid niet mogelijk is.
3.       Indien de wijzigingen als bedoeld in dit artikel naar het oordeel van CliŽnt een dermate grote verandering tot gevolg hebben op de werkwijze van zijn onderneming en/of de functionaliteit van de Dienst, heeft hij het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 16 Vergoeding
1.       Provider kan naast de overeengekomen prijzen kosten in rekening brengen voor specificaties van de nota's, voor contractsoverneming, wijziging tenaamstelling en daarmee vergelijkbare verrichtingen.
2.       Bedragen zoals genoemd in de Overeenkomst en zoals in dit artikel bedoeld, luiden in Euro's en zijn exclusief BTW.
3.       Voor zover de overeengekomen vergoedingen zijn gerelateerd aan een bepaalde periode en niet over een volledige periode verschuldigd zijn, kan Provider per kalenderdag een bedrag naar rato in rekening brengen.
4.       Indien sprake is van door CliŽnt te betalen periodiek vervallende bedragen, is Provider gerechtigd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is, per kwartaal op de eerste dag van dat kwartaal de geldende prijzen en tarieven aan te passen mits Provider CliŽnt uiterlijk 30 dagen voor het begin van het betreffende kwartaal schriftelijk van de beoogde aanpassing in kennis heeft gesteld. Indien Provider de geldende prijzen en tarieven wenst te verlagen is Provider gerechtigd deze verlaging direct door te voeren.
5.       Indien Provider namens CliŽnt een overeenkomst heeft gesloten met een derde en die derde verhoogt haar tarieven is Provider gerechtigd die tariefsverhoging per direct door te voeren.
6.       Indien CliŽnt niet akkoord wenst te gaan met een door Provider kenbaar gemaakte verhoging van prijzen en tarieven als bedoeld in lid 4 van dit artikel is CliŽnt gerechtigd binnen veertien werkdagen na dagtekening van de in die artikelen bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Provider genoemde datum waarop de prijs- of tariefsverhoging in werking zou treden.

Artikel 17 Betaling
1.       De vergoedingen voor de Dienst zijn verschuldigd vanaf de mededeling van Provider aan CliŽnt dat de Dienst is opgeleverd.
2.       Provider zal de door CliŽnt verschuldigde vergoedingen door middel van een faktuur in rekening brengen. Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de faktuurdatum. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Provider is ontvangen.
3.       Indien CliŽnt meent dat het bedrag van de faktuur onjuist is, dient CliŽnt de bezwaren voor de vervaldatum van de factuur schriftelijk aan Provider kenbaar te maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Provider een onderzoek instellen naar de juistheid van het faktuurbedrag. Het gedeelte van het faktuurbedrag waartegen geen bezwaar wordt gemaakt blijft opeisbaar. Betaling van dat gedeelte mag dan ook niet worden opgeschort.
4.       Indien CliŽnt niet binnen de in lid 2 genoemde termijn heeft betaald, deelt Provider hem dit mede en stelt daarbij een nadere termijn van betaling vast. Alsmede worden herinneringskosten a Ä 4,50 in rekening gebracht. Is ook na afloop van de nadere termijn niet betaald, dan is Client in verzuim en zijn alle openstaande fakturen vanaf dat moment direct opeisbaar.
5.       Indien CliŽnt in verzuim is, kan Provider redelijke kosten ter verkrijging van zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk voldoening ten laste van CliŽnt brengen en kan Provider vanaf de datum waarop de fakturen opeisbaar zijn, wettelijke rente in rekening brengen.
6.       Indien CliŽnt herhaaldelijk in verzuim is, is Provider gemachtigd de CliŽnt de toegang tot de Dienst te ontnemen. De tijdelijke afsluiting van de dienst wordt opgeheven indien CliŽnt de openstaande fakturen, alsmede de her-aansluitkosten heeft voldaan. Indien alsnog de openstaande factuur niet binnen gestelde termijn wordt voldaan, bestaat het risico dat domeinnamen onherstelbaar worden opgeheven.

Artikel 18 FinanciŽle zekerheidstelling
1.       Indien er op grond van feiten en omstandigheden redelijkerwijs twijfel kan bestaan of CliŽnt aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen, heeft Provider het recht van CliŽnt financiŽle zekerheid te verlangen.
2.       Het bedrag van de in lid 1 genoemde financiŽle zekerheid zal niet hoger zijn dan het bedrag dat CliŽnt in redelijkheid naar het oordeel van Provider over een periode van zes maanden verschuldigd zal zijn.
3.       Over de wijze van zekerheidstelling zal nader worden overeengekomen.
4.       Zodra op grond van de feiten en omstandigheden de noodzaak tot zekerheidstelling niet meer aanwezig is, zal Provider mededelen dat de financiŽle zekerheidstelling kan vervallen.

Artikel 19 Intellectueel Eigendom
1.       Alle rechten van intellectuele of industriŽle eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, voorbereidend materiaal, e.d. (gezamenlijk: "(de) werken") berusten uitsluitend bij Provider of haar licentiegevers.
2.       Provider zal CliŽnt vrijwaren tegen elke rechtsvordering welk gebaseerd is op de bewering dat door Provider ter beschikking gestelde werken inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriŽle eigendom, onder de voorwaarde dat CliŽnt Provider onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Provider. CliŽnt zal daartoe de benodigde volmacht, informatie en medewerking aan Provider verlenen opdat Provider zich, zonodig in naam van CliŽnt, tegen deze rechtsvorderingen kan verweren. De verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voorzover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die CliŽnt in de werken heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

Artikel 20 Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
1.       Provider is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens CliŽnt indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2.       Omstandigheden die onder meer, maar niet uitsluitend, niet voor rekening van Provider komen zijn een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transport-vertraging, een staking, het niet en/of niet meer tijdig leveren door leveranciers van hun dienst en/of product en/ of storingen in een dienst en/of een product van een leverancier.
3.       In geval van tijdelijke overmacht is Provider gerechtigd de levertijd, c.q. de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienden te worden verricht, te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering c.q. presteren geldt. Indien de tijdelijke overmacht langer dan zes maanden duurt, zal de CliŽnt gerechtigd zijn om de Overeenkomst te ontbinden. Laatstbedoeld recht vervalt evenwel zodra de situatie van tijdelijk overmacht zal zijn opgeheven en het recht tot ontbinding nog niet is ingeroepen.
4.       CliŽnt is, behoudens het bepaalde in lid 3 van dit artikel ingeval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 21 Aansprakelijkheid
1.       Provider aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voorzover dat uit dit artikel blijkt.
2.       De totale aansprakelijkheid van Provider wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst met CliŽnt is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan Ä 25.000,-- (vijftentwintigduizend euro).
3.       De totale aansprakelijkheid van Provider voor schade door dood of lichamelijk letsel is uitgesloten.
4.       Aansprakelijkheid van Provider voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer is uitgesloten.
5.       Buiten de in lid 2 en 3 van dit artikel genoemde gevallen rust op Provider geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
6.       Aansprakelijkheid van Provider wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien CliŽnt Provider onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij CliŽnt Provider een redelijke termijn geeft om alsnog haar verplichtingen na te komen, en Provider ook na het verstrijken van die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Provider in staat is adequaat te reageren.
7.       Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat CliŽnt de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen ťťn (1) week na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Provider meldt.

Artikel 22 Opschorting
1.       Provider behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, indien CliŽnt ter zake van de bedoelde Dienst een verplichting uit de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst jegens Provider niet nakomt en deze niet-nakoming opschorting rechtvaardigt. De verplichting tot betaling van de vergoedingen blijft gedurende de tijd van opschorting bestaan.
2.       Tot heraansluiting en/of tot ter beschikkingstelling van de Dienst wordt overgegaan, als blijkt dat CliŽnt binnen een door Provider gestelde termijn alsnog zijn verplichtingen is nagekomen en het ter zake vastgestelde bedrag voor heraansluiting en/of tot ter beschikkingstelling heeft voldaan.

Artikel 23 Duur en beŽindiging
1.       De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en wordt vooraf gefaktureerd over een periode van ťťn (1) jaar , tenzij anders is overeengekomen.
2.       Indien de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan ieder der partijen de Overeenkomst opzeggen tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) kalendermaanden, tenzij anders is overeengekomen.
3.       Indien de Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, kan ieder der partijen de Overeenkomst opzeggen tegen het einde van de bepaalde termijn met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) kalendermaanden, tenzij anders is overeengekomen.
4.       Ieder der partijen heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien: 
       o        wederpartij (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend; 
       o        de wederpartij in staat van faillissement is gesteld of een faillissementsaanvraag is ingediend; 
       o        de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd; 
       o        de wederpartij in verzuim is.
5.       Elke beŽindiging dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 24 Gevolgen van beŽindiging
In geval van beŽindiging van de Overeenkomst, ongeacht de reden:
1.       zal Provider direct na beŽindiging van de Overeenkomst de door haar op de voet van artikel 6 van deze voorwaarden verstrekte identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes innemen;
2.       zal Provider ťťn (1) maand na beŽindiging van de Overeenkomst de door Provider voor CliŽnt geregistreerde domeinna(a)m(en) bij de desbetreffende instelling(en) opzeggen;
3.       kan Provider CliŽnt redelijke beŽindigingskosten in rekening brengen;
4.       zullen alle verplichtingen die ofwel expliciet ofwel krachtens hun aard van kracht dienen te blijven, onverkort van kracht blijven.

Artikel 25 Overdracht
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Provider is CliŽnt niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.

Artikel 26 Wijziging van Algemene Voorwaarden
1.       Provider heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing te verklaren.
2.       Indien Provider de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing verklaart, zal Provider de wijzigingen tijdig bekend maken. Zij zullen in werking treden 30 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.
3.       Indien CliŽnt een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, kan hij de Overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen.
4.       Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. CliŽnt en Provider zullen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 27 Slotbepaling
1.       De administratie van Provider levert volledig bewijs op tussen partijen, ťťn en ander behoudens tegenbewijs.
2.       Alle geschillen, welke mochten voortvloeien uit de Overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. 
3.       Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.